You are currently viewing Kolektívne vyjednávanie ZSSK

Kolektívne vyjednávanie ZSSK

  • Post category:Info z KV / ZSSK

Informácia z KV ZSSK
V Bratislave dňa 7.2.2024 sa uskutočnilo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania
o Dodatku č. 4 ku KZ ZSSK.
V úvode vystúpil generálny riaditeľ Mgr. Peter Helexa. Vo svojom úvodnom vstupe
informoval o súčasnej situácii na ZSSK a o ďalších krokoch, ktoré vedenie ZSSK podniká.
Informoval aj o tom, že firma nemá ešte schválený Podnikateľský plán, bez ktorého nemožno
podpísať dodatok ku KZ ZSSK.
Zamestnávateľ preto navrhol predĺžiť KZ do 30.4.2024, aby zamestnanci nezostali bez
platnej KZ. Navrhovaným termínom vzniká čas na rokovanie s MD SR a aj so zástupcami
zamestnancov.
Zamestnávateľ naďalej žiadal o navýšenie fondu pracovného času na 37,5 hodiny
u rušňovodičov, ale už aj u vlakvedúcich.
Odborové organizácie po krátkej porade súhlasili s predĺžením KZ ZSSK do
30.4.2024 a spoločne deklarovali, že trvajú na 36 hodinovom pracovnom čase.
Následne sa prijatím predĺženia KZ kolektívne vyjednávanie prerušilo.
Ľubomír Kopka, v. r.
predseda PV OZŽ pri ZSSK