You are currently viewing Kolektívne vyjednávanie ŽSR

Kolektívne vyjednávanie ŽSR

Informácia z kolektívneho vyjednávania na ŽSR

 

Dňa 20. marca 2024 prebehlo na pôde GR ŽSR ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania. Kolektívni vyjednávači očakávali odpoveď zamestnávateľa na ich návrh, ktorý predložili na poslednom kole kolektívneho vyjednávania dňa 7.3.2024.

V predchádzajúcich kolách zamestnávateľ predložil návrh navýšenia miezd iba pre vybranú skupinu zamestnancov, kde navrhoval nárast mzdy iba určitým vedúcim zamestnancom a ním vybraným, tzv. ťažko obsaditeľným typovým pozíciám. S uvedeným návrhom kolektívni vyjednávači nesúhlasili a navrhli nárast pre všetky TT vo výške 12%.

V ďalšom kole zamestnávateľ upustil od neprijateľného zámeru navýšenia miezd iba pre ním navrhnutú skupinu zamestnancov a navrhol postupovať v dvoch samostatných krokoch.

V prvom kroku bol jeho návrh percentuálny nárast 7% do TT pre všetkých zamestnancov ŽSR.

V druhom kroku navrhoval navýšiť mzdy iba zamestnávateľom vybraným, tzv. ťažko obsaditeľným typovým pozíciám cez variabilnú zložku mzdy (nie prémie) v objeme cca 6,3 mil. mzdových nákladov podľa vopred stanovených pravidiel. Finančné prostriedky na túto variabilnú zložku má však  len do konca roka 2024.

Kolektívni vyjednávači návrh zamestnávateľa dňa 7.3.2024 v tejto podobe odmietli a predložili, vzhľadom na dosiahnutú infláciu v roku 2023, svoj protinávrh na nárast TT vo výške 10,5% pre všetkých zamestnancov!

 V druhom kroku navrhujú rokovať o návrhu ŽSR o navýšení mzdy pre zamestnávateľom vybrané, tzv. ťažko obsaditeľné typové pozície, ktoré bude riešiť expertná skupina, cez variabilnú zložku mzdy.  

Zamestnávateľ si zobral čas na analýzu nášho návrhu a uviedol, že sa vyjadrí v dnešnom kole kolektívneho vyjednávania.

Z tohto kroku zamestnávateľa sme očakávali určitý posun v dnešnom kole KV, ku ktorému bohužiaľ neprišlo.

Zamestnávateľ trvá na svojom pôvodnom návrhu 7% do TT všetkým zamestnancom a navýšiť mzdy ním vybraným, tzv. ťažko obsaditeľným typovým pozíciám a niektorým typovým pozíciám ich nadriadených zamestnancov,  cez variabilnú zložku mzdy.

Kolektívni vyjednávači po dnešnom kole KV podrobne rozobrali vzniknutú situáciu a rozhodli sa pokračovať v kolektívnom vyjednávaní prostredníctvom sprostredkovateľa a následných zákonných krokov.

V Bratislave, dňa 20.3.2024

                                                                                         Ing. Peter Hoffman, v.r.

                                                                                   hlavný kolektívny vyjednávač