You are currently viewing Colonnade

Colonnade

Odborové združenie železničiarov dohodlo od 1.1.2020 s Poisťovňou Colonnade Praha cestovné poistenie ( EÚ a Svet ) a úrazové poistenie (Slovensko) týkajúce sa akcií ZO OZŽ. Poistenie účastníkov zúčastnených na akciách ZO OZŽ hradí GR OZŽ.

    Podmienkou poistenia účastníkov akcie ZO OZŽ,  je nahlásenie dátumu konania akcie ZO OZŽ na príslušné regionálne pracoviskoIng. Lunákovej najneskôr deň pred dňom konania akcie ZO OZŽ. V prípade konania akcie ZO OZŽ cez víkend, akciu treba nahlásiť najneskôr v piatok.

   Predseda ZO OZŽ (poriadateľ akcie OZŽ) vypíše 2x prezenčnú listinu podľa predtlače a 1 diel zašle do 3 dní po skončení akcie služobnou (štátnou) poštou Ing. Lunákovej Legionárska 27,  830 04 Bratislava 3

    Predseda ZO OZŽ (poriadateľ akcie OZŽ) obdrží v rámci cestovného poistenia do zahraničia asistenčnú kartičku (obsahuje kontakt na asistenčnú službu a číslo poistnej zmluvy) a QR kód (je možné nahrať do mobilného telefónu). V prípade potreby ošetrenia v zahraničí treba kontaktovať asistenčnú službu na telefónne číslo uvedené na asistenčnej kartičke.

Nekontaktovať asistenčnú službu v prípade úrazu v rámci úrazového poistenia na Slovensku, ale každú poistnú udalosť nahlásiť kontaktnej osobe: Ing. Zuzana Lunáková    t. č. 0903796578, lunakova@ozz.sk

 

Súčasťou poistných podmienok

5.14 Oznámenie škodovej udalosti a potrebná súčinnosť

Poistník, poistená osoba alebo oprávnená osoba sú povinní:

  1. a) akúkoľvek škodovú udalosť bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi; predložiť poisťovateľovi vo forme ním požadované a na svoje náklady všetky doklady, ktoré preukazujú nárok na poistné plnenie, a to najmä nasledujúce doklady, doklady špecifikované na príslušnom poistení vyššie, prípadne ďalšie nevyhnutné doklady vyžiadané poisťovateľom:

(I) formulár poisťovateľa hlásenie škodovej udalosti;

(Ii) v prípade úrazu alebo choroby príslušné lekárske správy, z ktorých bude zrejmá povaha a rozsah následkov úrazu či choroby a presná diagnóza;

(Iii) pokiaľ ide o liečebné náklady – všetky faktúry a doklady, ktoré umožnia poisťovateľovi stanoviť celkovú výšku liečebných a iných nákladov, ktoré vznikli poistenej osobe; (Cestovné poistenie)

(Iv) v prípade smrti – originál úmrtného listu alebo vyhlásenia za mŕtveho (alebo jeho overenú kópiu) a verejné listiny potvrdzujúce totožnosť určenie obmyslenej osoby;

Z prípadnej policajnej správy, alebo akejkoľvek inej úradnej správy, protokolu či záznamu.

  1. b) poskytnúť poisťovateľovi všetky ďalšie informácie či inú súčinnosť potrebnú s cieľom vyšetrovania škodovej udalosti.
  2. c) Poistenec je ďalej povinný podrobiť sa na výzvu poisťovateľa lekárskemu vyšetreniu lekárom určeným poisťovateľom; náklady takéhoto vyšetrenia hradí poisťovateľ.

 

V prípade pracovnej neschopnosti je nutné doložiť tiež doklad o pracovnej neschopnosti v súlade s platnými predpismi.