Predstavenstvo OZŽ

po IX. zjazde

Mgr. František Zaparanik

predseda a štatutár Odborového združenia železničiarov

člen Správnej rady ŽSR

Ing. Peter Hoffman

1. podpredseda, štatutár a podpredseda Odborového združenia železničiarov

predseda Podnikového výboru OZŽ pri ŽSR

Peter Pikna

podpredseda Odborového združenia železničiarov

predseda Podnikového výboru OZŽ pri ZSSK CARGO

člen Dozornej rady ZSSK CARGO

Ľubomír Kopka

podpredseda Odborového združenia železničiarov

predseda Podnikového výboru OZŽ pri ZSSK

PREAMBULA

Odborové združenie železničiarov je dobrovoľným združením fyzických osôb, ktoré sú zamestnancami Železníc Slovenskej republiky, Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s., alebo zamestnancami zamestnávateľov, ktorých činnosť je celkom alebo sčasti obdobná alebo súvisí s činnosťou železníc a tiež fyzické osoby, ktorým tieto stanovy priznávajú spôsobilosť byť členom OZŽ. Základným poslaním OZŽ je združovať členov na obhajobu ich práv a presadzovania ich pracovných, sociálnych, kultúrnych a ďalších oprávnených záujmov a potrieb najmä v oblasti zamestnanosti, mzdovej a daňovej politiky, sociálneho zabezpečenia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a ochrany životného prostredia. Vo svojej činnosti vychádza OZŽ zo základných odborových práv, najmä:

a) právo zamestnancov združovať sa do organizácií na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych záujmov,

b) právo odborov na ochranu pred pozastavením, obmedzovaním alebo zrušením ich činnosti,

c) právo na nedotknuteľnosť odborového majetku, informácií, dát,

d) právo na ochranu členov odborov pred ich akoukoľvek diskrimináciou,

e) právo na ochranu odborových zástupcov pred postihom za výkon odborových práv,

f) právo vykonávať odborovú činnosť na pracoviskách,

g) právo účasti odborov v pracovnoprávnych vzťahoch, pri riešení otázok zamestnanosti a v ďalších právnych vzťahoch týkajúcich sa ekonomických, mzdových, sociálnych

a bezpečnostných podmienok a nárokov zamestnancov,

h) právo odborov na kolektívne vyjednávanie o podmienkach zamestnávania a o úprave životných a pracovných podmienok zamestnancov,

i) právo odborov na vyjadrovanie postojov a stanovísk k ekonomickým a sociálnym záujmom zamestnancov,

j) právo na zverejňovanie názorov odborov v masovokomunikačných prostriedkoch,

k) právo na vydávanie a rozširovanie vlastnej tlače a na rozširovanie informácií o postojoch a činnosti OZŽ,

l) právo členov odborov na odborové a odborné vzdelávanie,

m) právo odborov zakladať a vstupovať do odborových konfederácií a do medzinárodných odborových organizácií.

Pri realizácii týchto práv vychádza OZŽ z Ústavy Slovenskej republiky a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, z medzinárodných zmlúv, dohôd a dohovorov, akými sú Všeobecná deklarácia ľudských práv, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach.