You are currently viewing V hospodárení bol vykázaný<br>mierny zisk

V hospodárení bol vykázaný
mierny zisk

Za rok 2022 ZSSK CARGO dosiahla zisk vo výške 219 tisíc eur, čo môžeme považovať za dobrý výsledok, ak sa spätne obzrieme s akou neistotou a negatívnymi faktormi sme sa počas celého roka stretávali. Zo začiatku roka sa ešte prejavovala pandémia COVID‑19. K tomu sa od24. februára pridal vojnový konflikt na Ukrajine. Prvá polovica roku sa kvôli konfliktu prejavila snahou odberateľov predzásobiť sa, čo malo pozitívny vplyv na objem realizovaných prepráv. V druhom polroku sa trend otočil a objem v porovnaní s plánom začal klesať. Za celý rok ZSSKCARGO prepravila 28,9 milióna ton tovaru, čo je o 4,4% menej ako stanovil plán. V porovnaní s rokom 2021 je výpadok ešte markantnejší, ide o pokles ‑8,1% a ‑2,5milióna ton. Výnosy a náklady Prevádzkové výnosy, tak ako ich prezentu‑jeme v manažérskych reportoch, dosiahli 276,2 mil. eur a prevádzkové náklady pred odpismi 243,4 mil. eur. Obe hodnoty medziročne narástli, celkovo o 6%, resp.7%. Na strane výnosov sa podarilo väčšiu časť rastúcich vstupov pokryť zvýšenými tržbami. Preto prevádzkový výsledok pred započítaním odpisov, úrokov a daní presiahol 32,8 mil. eur. Aj napriek nedosiahnutiu plánovaného objemu sa podarilo naplniť tržby z prepráv najmä kvôli zmenám v štruktúre vozby a zvýšeniu realizačných cien. K dosiahnutiu výsledku a k naplneniu výnosov prispeli aj jednorazové operácie, ako bol predaj opravovne nákladných vozňov v Žiline do ZSSK a najmä zvýšené tržby z prenájmu nákladných vozňov a hnacích dráhových vozidiel. Na strane nákladov boli voči plánu dosiahnuté úspory v súvislosti s nižšou vozbou (náklady na dopravnú cestu, trakčnú elektrickú energiu). Aj napriek poklesu objemov došlo v prípade trakčnej elektriny k medziročného nárastu nákladov o viac ako jednu tretinu z dôvodu rastu ceny komodity, pričom na druhej strane boli znížené niektoré distribučné poplatky. V prípade nafty bol vývoj podobný a náklady spoločnosti medziročne vzrástlo viac ako 30%.Od augusta sa v hospodárení začal prejavovať aj rast sadzby Euribor, pričom ZSSK CARGO doteraz dlhodobo v plánoch pracovala s predpokladom záporných, resp. nulových sadzieb. Pozitívny vplyv na hospodárenie za rok 2022 mali aj prijaté dividendy vo výške 1,9 mil. eur od spoločností Cargo Wagon, a. s., a BULKTRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s. Rastúca inflácia sa už počas roka začala prejavovať rastúcimi vstupmi (nakupované služby, náhradné diely a materiál), čo sa naplno odzrkadľuje v roku2023.Plán 2023Tvorba plánu na rok 2023 bola špecifická, pretože vznikla nová premenná a tou je variabilná cena za dodávku elektrickej energie. V minulosti sme pri tvorbe plánu poznali presnú cenu, ktorá bola platná po‑čas celého roka. V roku 2023 sa musíme prvýkrát zaoberať pohyblivou cenou na základe dosiahnutej priemernej spotovej ceny na mesačnej báze. To veľmi sťažuje plánovanie nákladov ako aj samotnú cenotvorbu na úseku obchodu. Okrem vplyvu plávajúcich nákladov na TEE, kde je uvažovaný medziročný rast o približne 20 miliónov eur, počíta plán aj so zvýšenými osobnými nákladmi na základe záverov kolektívneho vyjednávania a so všeobecnými rastom nákladov z dôvodu vysokej inflácie. Zvýšená inflácia sa prejavuje v rastúcich nákladoch na prenájmy, opravy, spotrebu materiálu a nakupované služby (najmä na nakupovanú prekládku). Aj napriek plánovanému poklesu objemu prepráv oproti roku 2022asi o 2,5% plán na vykrytie zvýšených nákladov počíta s výrazným rastom realizačných cien. Plánované tržby z prepráv by mali medziročne vzrásť až o takmer 40 miliónov eur. V roku 2023 sa aj ďalej bude prejavovať vplyv rastu sadzby Euribor, čo povedie k medziročnému rastu úrokových nákladov o viac ako 2,5 mil. eur. Aj napriek výraznému rastu prevádzkových výnosov plán pre rok 2023 počíta so stratovým hospodárením. Zlepšenie je dosiahnuteľné, ak dôjde k prekročeniu objemu prepráv a zníženiu vybraných plánovaných nákladov.

Ing. Peter FEJFAR

Riaditeľ úseku ekonomiky

Zdroj: Cargo Info