Hero Picture

Vitajte na stránke

Odborového združenia železničiarov

Na tomto rozsiahlom portáli Vás budeme informovať o našich cieľoch a dosiahnutých výsledkoch.

Kolektívne zmluvy a benefity


Novinky


Otázky a odpovede


Člen s riadnym členstvom platí mesačne základný členský príspevok vo výške 1 % z čistého mesačného zárobku alebo peňažného plnenia nahrádzajúceho mzdu tej ZO OZŽ, v ktorej je registrovaný. Uznesením zjazdu sa ďalej rozhodlo, že z 1 % výšky odvodu členského príspevku ide 35 % na činnosť rozpočtovanú Generálnou radou OZŽ (zabezpečenie chodu OZŽ). Zostávajúcich 65 % ostáva v základnej organizácii. Tieto finančné prostriedky sú použité v súlade so zásadami hospodárenia danej základnej organizácie na ktorých sa členovia dohodnú, buď uznesením konferencie alebo členskej schôdze.

To závisí aj od zamestnávateľa. Jej čerpanie určuje podľa plánu dovoleniek odsúhlaseného zástupcami zamestnancov. Zamestnanec má vyčerpať aspoň štyri týždne dovolenky za rok, ak má na ne nárok a ak tomu nebránia prekážky v práci na jeho strane. Aspoň jedna časť dovolenky musí byť najmenej dva týždne, ak sa s nadriadeným nedohodnete inak. Zamestnávateľ vám nesmie naplánovať dovolenku na obdobie práceneschopnosti, materskej alebo rodičovskej dovolenky. Počas ostatných prekážok v práci na strane zamestnanca môže dovolenku určiť len na vašu žiadosť. Ak dovolenkujúci zamestnanec ide na péenku, alebo ak ošetruje chorého člena rodiny, dovolenka sa prerušuje. Pri nástupe na materskú alebo rodičovskú dovolenku platí to isté.

Zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov určiť hromadnú dovolenku, ak je to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov. Celozávodné voľno nesmie byť dlhšie ako dva týždne. Len z vážnych prevádzkových dôvodov môže ísť o tri týždne. Vážne prevádzkové dôvody sa oznámia najmenej šesť mesiacov vopred.

Cieľom je, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla do konca roka.Ak to nie je možné preto, že zamestnávateľ neurčí jej čerpanie alebo pre prekážky v práci na vašej strane, dovolenku musíte minúť v ďalšom roku. Výnimkami sú prípady, keď vám v tom bráni práceneschopnosť, materská alebo rodičovská dovolenka. Nevyčerpanú dovolenku zamestnávateľ poskytne po uplynutí prekážky. Ak si prenášate časť dovolenky, nadriadený vám ju musí schváliť najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka, inak si môžete nástup na ňu určiť vy.

Za vyčerpanú dovolenku dostanete náhradu mzdy vo výške svojho priemerného zárobku. Pri nevyčerpanej dovolenke záleží na jej dĺžke. Ak ide o viac ako o štyri týždne základnej výmery, náhrada vám patrí len za časť dovolenky, ktorú ste si nemohli vybrať ani do konca nasledujúceho roka. Za nevyčerpané štyri týždne celoročnej výmery sa náhrada mzdy neposkytuje. Jedinou výnimkou je prípad, keď zamestnanec nemohol mať voľno z dôvodu skončenia pracovného pomeru.

Absencia v práci je jediným legitímnym dôvodom na krátenie dovolenky. Tomu, kto už v jednej firme a v jednom kalendárnom roku odpracoval 60 dní, obmedzenie dovolenky hrozí vtedy, ak časť roka nepracoval z týchto dôvodov: rodičovská dovolenka, výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie, dôležité osobné prekážky v práci (dočasná práceneschopnosť, karanténa, ošetrovanie chorého člena rodiny, starostlivosť o dieťa mladšie ako desať rokov) alebo pracovné voľno na žiadosť zamestnanca. Za prvých 100 a za každých ďalších 21 dní zameškaných pracovných dní sa dovolenka môže skrátiť o jednu dvanástinu. Ak máte trvalý pracovný pomer, jedna jej časť musí byť aspoň jeden týždeň. Dovolenka sa neobmedzuje za obdobie práceneschopnosti v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ, a za obdobie materskej dovolenky. Za každú neospravedlnenú zameškanú zmenu (pracovný deň) sa dovolenka môže krátiť o jeden až dva dni. Neospravedlnené absencie sa sčítajú.

Áno, zamestnávateľ vás môže z dovolenky stiahnuť. Môže sa stať, že firma vám zmení nástup na plánovanú dovolenku alebo vás z nej odvolá. Zákonník práce hovorí, že zamestnávateľ je povinný nahradiť zamestnancovi náklady, ktoré mu tým vznikli - čiže náklady na cestu, ako sú letenka, hotel a podobne.

4 týždne je minimálna celoročná výmera. 33 rokov veku stačí na to, aby zamestnanec mohol mať najmenej päť týždňov dovolenky, čiže 25 pracovných dní ročne. Aspoň 60 odpracovaných dní u jedného zamestnávateľa si vyžaduje nárok na dovolenku v celoročnej výmere. Najmenej dva dni dovolenky, čo je jedna dvanástina celoročnej výmery, vám patria za jeden mesiac zamestnania, ak netrvalo celý rok. Pomerná časť dovolenky sa týka najmä ľudí v pracovnom pomere na určitý čas. Za každých 21 odpracovaných dní máte nárok na jednu dvanástinu celoročnej výmery dovolenky, ak ste odpracovali menej ako 60 dní.

Facebook


Podnikový výbor OZŽ pri ZSSK

Hero Picture

Podnikový výbor OZŽ pri ŽSR

Hero Picture

Podnikový výbor OZŽ pri ZSSK CARGO

Hero Picture

Odborové združenie železničiarov

Hero Picture

Kontaktuje nás


Chcete sa zapojiť? Môžete sa aj Vy!

Veríme, že svojimi podnetmi a návrhmi budeme spoločne zvyšovať informačnú hodnotu a úroveň tejto stránky. Spoločnými silami rozšírime spektrum informácií a predovšetkým zvýšime úroveň práce Odborového združenia železničiarov.

Odborové združenie železničiarov

Legionárska 27, 831 04 Bratislava