You are currently viewing Rieši sa veková diverzita v štátnych železniciach?

Rieši sa veková diverzita v štátnych železniciach?

Už v roku 2017 sa upozorňovalo na nepomer pôrodnosti voči nárastu seniorov.

Prínosy vekovej rôznorodosti na pracovisku

Business Leaders Forum vydalo odporúčania pre firmy na tému Aktívne starnutie v práci.

Podpora zdravia na pracovisku i mimo neho, flexibilné možnosti práce, ale aj vytváranie vekovo zmiešaných tímov. To sú základné rady pre firmy, ktoré chcú motivovať starších zamestnancov k čo najdlhšiemu zotrvaniu v pracovnom živote.

Podľa Európskej komisie stúpne počet ľudí vo veku nad 65 rokov v krajinách Európskej únie zo súčasných približne 17% na 30% v roku 2060. Súčasne tiež prebieha pokles počtu obyvateľov v produktívnom veku. Prognózy ukazujú, že Slovensko bude mať so  starnutím obyvateľstva jeden z  najväčších problémov v  únii. Od roku 2020 nás v dôsledku nízkej pôrodnosti začne ubúdať, pričom rastúci podiel seniorov bude predstavovať enormnú záťaž na  sociálny, dôchodkový systém a  na  zdravotníctvo.

Zatiaľ čo v  rámci EÚ bude v  dôsledku starnutia populácie v  roku 2050 chýbať 15% pracovnej sily, na  Slovensku to bude až 21%. Zamestnávatelia by teda už teraz mali myslieť na to, ako vytvoriť vhodné podmienky pre prácu starnúcej populácie a motivovať starších zamestnancov k čo najdlhšiemu zotrvaniu v pracovnom živote.

♦ Stiahnite si odporúčania na tému Aktívne starnutie v práci.

Stratégia age managementu – ako začať?

Venujte čas analýze vekovej štruktúry zamestnancov – súčasnej aj budúcej (odhadovanej), a  to aj podľa pracovných kategórií a  regiónov. Keďže povedomie manažmentu v  slovenských firmách o  téme aktívneho starnutia je veľmi nízke, resp. tento pojem sa väčšinou mylne interpretuje, je potrebné dať dôraz na komunikáciu a priblížiť vedeniu firmy nielen demografický vývoj, ale aj výhody zamestnávania starších. Veľmi dôležitá je aj interná komunikácia smerom k samotným zamestnancom (mladším aj starším) a zvyšovanie povedomia o prínosoch vekovej rôznorodosti na pracovisku a špecificky starších zamestnancov pre firmu.

Firmy združené v BLF štandardne svojim zamestnancom prispievajú na doplnkové dôchodkové poistenie, časté je vyplácanie odmeny pri pracovných a životných jubileách, či vernostný príplatok k mzde. V spoločnosti U. S. Steel Košice (priemerný vek 44 rokov) udržiavajú kontakt so zamestnancami, ktorí odišli do dôchodku, a to nielen prostredníctvom spoločenských udalostí, podporou klubu dôchodcov Jeseň života, seniorskej posilňovne či príspevku na stravné lístky. Každoročne ich tiež zapájajú do tradičných Dní dobrovoľníctva.

∗∗∗

Odporúčania vznikli na základe výstupov pracovnej skupiny Aktívne starnutie, v rámci združenia Business Leaders Forum. BLF v súčasnosti združuje 39 spoločností, ktoré sa zaviazali zodpovedne podnikať a inšpirovať k zodpovednému podnikaniu aj ostatné subjekty s víziou dlhodobej prosperity Slovenska.

Ako rieši železničný sektor vysoký vekový priemer zamestnancov? Budeme sa tomu venovať pri kolektívnych vyjednávaiach a rozumnou formou sa to snažiť zapracovať do kolektívnych zmlúv.