You are currently viewing Prečo sa stat členom odborov

Prečo sa stat členom odborov

        Odborové hnutie má svoje začiatky v rannom kapitalizme 19. storočia. Vtedajší robotníci zistili, že v jednote je sila a že za slušné pracovné podmienky a spravodlivú mzdu treba bojovať. Je historicky preukázané, že ožobračovanie pracovnej sily viedlo, a vedie aj dnes k sociálnym konfliktom.

          V súčasnej globalizovanej spoločnosti je trendom neopodstatnené znižovanie sociálnej ochrany a zhoršovanie pracovných podmienok zamestnancov na úkor kapitálu. Silnejú tlaky na väčšiu flexibilitu pracovnej sily a zavádzanie nových flexibilných foriem práce. Odbory sa usilujú negatívnym dopadom takýchto zmien predísť alebo ich aspoň čo najviac zmierniť.

          Jednotlivec, ako zamestnanec obyčajne vo vzťahu k zamestnávateľovi nič nezmôže. Členstvo v organizovanom kolektíve mu zabezpečuje ochranu jeho práv a umožňuje mu radiť sa a konzultovať v prípade problémov.

Odborová organizácia je jediná oficiálna inštitúcia oprávnená uzatvárať so zamestnávateľom kolektívnu zmluvu, v ktorej sa upravujú pracovné podmienky a zamestnanecké benefity výhodnejšie, ako ich stanovuje zákon.

          Sociálny dialóg na všetkých úrovniach slúži na to, aby partneri spolu rokovali a hľadali riešenia cestou kompromisov, pretože zamestnanec a zamestnávateľ sú na sebe závislí a jeden bez druhého nemôže existovať. Kolektívne zmluvy nie sú iba významným nástrojom na úpravu pracovných a mzdových podmienok, ale na druhú stranu zaručujú zamestnávateľovi počas ich platnosti sociálny zmier.         

          Zákonník práce a ďalšie právne predpisy dávajú odborovým organizáciám viacero oprávnení voči zamestnávateľovi v pracovnoprávnych vzťahoch, vďaka ktorým môžu efektívne obhajovať práva zamestnancov. Ide najmä o oprávnenia v oblasti práva na informácie a prerokovanie, spolurozhodovania či kontroly nad dodržiavaním BOZP a pracovnoprávnych predpisov.

Pomôž meniť veci k lepšiemu – pomôžeš sám sebe.

Zlepši si svoje pracovné, mzdové a sociálne podmienky v zamestnaní.

Neváhaj a pridaj sa k nám.

Staň sa členom Odborového združenia železničiarov.

Radovan Cmor