You are currently viewing Kolektívne vyjednávanie ŽSR

Kolektívne vyjednávanie ŽSR

  • Post category:Info z KV

Informácia z kolektívneho vyjednávania na ŽSR

Dňa 23.1.2024 sa na podnet OZŽ uskutočnilo kolektívne vyjednávanie na ŽSR.

Musíme konštatovať, že prítomní zástupcovia zamestnávateľa nepredložili žiaden konkrétny návrh, ktorý by bol odpoveďou na oprávnené požiadavky zamestnancov ŽSR. Zástupcom zamestnávateľa bola na príkladoch vysvetlená kritická situácia zamestnanosti a odmeňovania v rámci ŽSR. Kolektívni vyjednávači zdôraznili nutnosť urýchleného riešenia dlhodobého mzdového podhodnotenia všetkých zamestnancov ŽSR.

OZŽ navrhlo niekoľko možností financovania mzdového nárastu pre všetkých zamestnancov ŽSR.

Zamestnávateľ, napriek prezentovanému úmyslu zabezpečiť mzdový nárast na poradách vedenia ŽSR, vedomí si zložitej situácie v zabezpečení prevádzky, zatiaľ ostáva na nulovom navýšení miezd a realizácii možného mzdového nárastu (sumu nedefinoval) od 1.4.2024. Tlmočil postoj ministerstva dopravy, ktoré nesúhlasí s plošným navýšením miezd a načrtol možnosť regionálneho a profesijného nárastu miezd, s čím OZŽ nesúhlasilo.

Zo strany OZŽ bolo prezentované stretnutie na úrovni generálneho riaditeľa Sekcie železničnej dopravy a dráh na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky.

OZŽ využije členstvo v Asociácii odborových zväzov dopravy, pôšt a telekomunikácii na prezentovanie kritickej situácie na ŽSR. Upozornilo vedenie ŽSR, že podobné aktivity budú pokračovať aj na rôznych úrovniach inštitúcií, ktoré majú vplyv na chod železníc. Zároveň upozornilo zamestnávateľa na organizovanie rôznych akcií, ktoré budú na verejnosti poukazovať na problémy zamestnancov nielen v ŽSR, ale v celkom železničnom sektore.

OZŽ dlhodobo poukazuje na veľmi vážnu a kritickú situáciu vo všetkých železničných firmách, ktorá vedie ku kolapsu železníc na Slovensku. Je dôležité konečne prijať systémové kroky na riešenie a vyriešenie všetkých problémov v celom rezorte dopravy.  

Bola dohodnutá týždenná periodicita stretnutí kolektívnych vyjednávačov.

Ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania bolo stanovené, z dôvodu rokovania zamestnávateľa k danej problematike na Ministerstve dopravy SR, na 6. februára 2024.

            Ing. Peter Hoffman, v.r.

       hlavný kolektívny vyjednávač