You are currently viewing Kolektívne vyjednávanie ŽSR

Kolektívne vyjednávanie ŽSR

  • Post category:Info z KV / ŽSR

Informácia z kolektívneho vyjednávania na ŽSR

Dňa 20. februára 2024 prebehlo ďalšie kolo KV.

Kolektívni vyjednávači konštatujú, že zamestnávateľ prišiel s konkrétnym návrhom mzdového nárastu. Treba však otvorene uviesť, že nie je dôvod na optimizmus.

Zásadným problémom návrhu zamestnávateľa je fakt, že neráta s navýšením miezd pre všetkých zamestnancov ŽSR. Zamestnávateľ trvá na riešení percentuálneho navýšenia tarifných miezd iba u vybraných prevádzkových profesií. V nadväznosti na to rieši ich vedúcich a riadiacich pracovníkov a to vo vyššom percentuálnom navýšení tarifných miezd. Všetko sa to musí zmestiť do 20 mil. € navýšených osobných nákladov, ktoré boli iba presunuté z pridelených finančných prostriedkov určených pre ŽSR na rok 2024, čo je cca 13,5 mil. € do tarifných tried.

Zvyšných približne štyri tisíc zamestnancov, by nedostalo do výplaty ani euro.

Týmto krokom by sa zároveň deformovala mzdová tabuľka. Takže dochádza k ďalšiemu nesystémovému kroku v odmeňovaní a stabilizácii zamestnancov.

 

S takýmto návrhom sa OZŽ nestotožňuje!

 

 Znovu a znovu budeme opakovať, že zastupujeme všetkých zamestnancov ŽSR. Znovu budeme tiež zdôrazňovať, že každý zamestnanec si zaslúži adekvátne navýšenie svojej mzdy.

Žiaľ tento návrh je podložený rozhodnutím MD SR, ktoré sa vydalo cestou riešenia dnešného akútneho stavu v chýbajúcich profesiách týmto spôsobom. Vzápätí, ale minister dopravy povedal, že riešenie má v rukách GR ŽSR. Vedeniu ŽSR nebráni použiť aj iné finančné zdroje, ktoré má k dispozícii.

Uvedené bolo prezentované ministrom dopravy na spoločnom stretnutí dňa 19.2.2024.

Zamestnávateľa sme požiadali o návrh mzdového nárastu v písomnej podobe, aby sme ho mohli analyzovať.

Ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania bude 27.2.2024.

 

 

           Ing. Peter Hoffman, v.r.

       hlavný kolektívny vyjednávač