You are currently viewing Kolektívne vyjednávanie ŽSR

Kolektívne vyjednávanie ŽSR

  • Post category:Info z KV / ŽSR

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania

       Dňa 16.2.2023 sa uskutočnilo štvrté kolo kolektívneho vyjednávania o mzdovom náraste na rok 2023. Ekonomický námestník vysvetlil súčasnú situáciu riešenia požiadavky dofinancovania ŽSR na úrovni MDV SR a MF SR. Opätovne sa opakuje situácia, keď MF SR naťahuje čas realizácie dofinancovania ŽSR.  Námestník pre ľudské zdroje odborovým centrálam OZŽ, FPP, NKOS-Ž (ďalej len OC) dopodrobna prezentoval jednotlivé návrhy riešenia mzdového navýšenia. V konečnom dôsledku sú to predčasné návrhy, nakoľko ŽSR nevedia zadefinovať množstvo finančných prostriedkov, ktoré im budú pridelené. Kolektívni vyjednávači s uvedeným postupom nesúhlasili a požiadali o účasť generálneho riaditeľa na ďalšom stretnutí, ktoré sa uskutoční dňa 2. marca 2023.

         Dohodol sa Dodatok č. 7, ktorý rieši účasť na rekondičných pobytoch. Jedná sa o predĺženie možnosti výberu absolvovania rekondičného pobytu spôsobom ako v roku 2021 a 2022. Tento výber sa uplatní do konca roka 2023. Ďalej je to zvýšenie príplatku za pohotovosti vyplývajúca zo zmeny Zákonníka práce.

         Dohodli sa zásady čerpania a rozpočet sociálneho fondu na rok 2023. Doplnilo sa znenie bodu „D“ týkajúceho sa regenerácie pracovných síl, ako rozšírenie možnosti zabezpečiť spoločné akcie zamestnancov.

V Bratislave, dňa 16.2.2023

                                                                  Ing. Peter Hoffman, v. r.

                                                              hlavný kolektívny vyjednávač