You are currently viewing Kolektívne vyjednávanie ZSSK

Kolektívne vyjednávanie ZSSK

Dodatok č. 5 do KZ ZSSK schválený a podpísaný!

Kolektívne vyjednávanie sa začalo v polovičke júla. Za osem mesiacov sa podarilo prísť ku
zhode sociálnych partnerov. Nebola to ľahká cesta. Avšak obhájili sme 36 hodinový pracovný
čas a dodatkové dovolenky. Zmena nastáva u dodatkových dovoleniek, kde si zamestnanec
vyberie či pôjde na dodatkovú dovolenku 14 dní alebo 7 dní.
Pozitívnou bude aj nová mzdová tabuľka.
Najdôležitejšia zmena nastane v nastavení tarifnej tabuľky, ktorá zabezpečí výrazný
nárast miezd. Každá profesia bude zaradená do vhodnej tarifnej triedy podľa stupňa
náročnosti práce a každý zamestnanec bude zaradený do takzvaného vekového pásma,
podľa odpracovaných rokov v spoločnosti.
Pri tvorbe konečnej podoby tejto novej tarifnej tabuľky ZSSK zohľadnila konštruktívne
návrhy odborových centrál a zamerala sa jednak na podporu nových zamestnancov, ktorí sú v
spoločnosti kratšie, a zároveň na stabilizáciu dlhoročných kolegov, ktorí odpracovali viac ako
30 rokov, rozšírila takzvané vekové pásma pre zamestnancov.
Výrazným pozitívom nového tarifného odmeňovania je zvýšenie tarifnej mzdy, ktorá
nielenže vykryje infláciu, ale po dohode sociálnych partnerov budú mzdy férové
a vyrovnajú sa trhu. Najnižšie zvýšenie (nárast) pre konkrétneho zamestnanca môže
predstavovať až 116 € a najvyššie zasa 329 € v závislosti od profesie a dĺžky trvania
pracovného pomeru.
V zmenách dôjde aj v tzv. „P“. Budú poskytované v rámci Zákonníka práce.
Dodatok č. 5 predlžuje kolektívnu zmluvu o štyri roky a to do 30.4.2028 s dodatkom, že
o navýšení miezd sa bude v čase jej platnosti rokovať každý rok.
Dodatok č. 5 do kolektívnej zmluvy ZSSK bol podpísaný 3.4.2024 v Bratislave.
Touto cestou by som chcel poďakovať zamestnancom ZSSK, za trpezlivosť a hlavne aj za
podporu pri protestných zhromaždeniach, ktoré určite mali vplyv na podpísanie
Dodatku č. 5 do KZ ZSSK.
V neposlednom rade obdiv a vďaka patrí aj PV OZŽ pri ZSSK, za ich trpezlivú a náročnú
prácu v prospech zamestnancov firmy.

Ľubomír Kopka, v.r.
hlavný kolektívny vyjednávač

a

predseda PV OZŽ pri ZSSK