You are currently viewing Kolektívne vyjednávanie ŽSR

Kolektívne vyjednávanie ŽSR

Informácia z kolektívneho vyjednávania na ŽSR

Dňa 26.3.2024 sme generálnemu riaditeľovi ŽSR p. Alexandrovi Sakovi listom
doručili „Oznámenie o pokračovaní kolektívneho vyjednávania na ŽSR pred
sprostredkovateľom“.
List sme na vedomie zaslali p. Denise Žilákovej, štátnej tajomníčke MD SR a p.
Filipovi Hlubockému, generálnemu riaditeľovi Sekcie železničnej dopravy a dráh MD
SR.
Napriek tomu, dňa 27.3.2024 prebehlo kolektívne vyjednávanie na ŽSR.
Zamestnávateľ prišiel s novým návrhom.
Navrhuje od 1.4.2024 dať 7% do TT pre všetkých zamestnancov. Následne od
1.7.2024 navrhuje 3% do TT pre všetkých zamestnancov.
Tento druhý krok vo výške 3% do TT, ale podmieňuje stanovením kritérií pre
zavedenie variabilnej zložky pre vybrané ťažko obsaditeľné pracovné pozície prevádzkových
zamestnancov. Snahou obidvoch strán je spustiť tieto navýšenia od 1.4.2024.
Oceňujeme tento posun zo strany zamestnávateľa.
Mienime sa jeho návrhom seriózne zaoberať bod po bode. Vyhradzujeme si však
naďalej právo, v prípade neuzavretia dohody, postupovať smerom k vyjednávaniu pred
sprostredkovateľom a prípadným ďalším zákonným postupom.
V Bratislave, dňa 27.3.2024

Ing. Peter Hoffman, v.r.
hlavný kolektívny vyjednávač