You are currently viewing Zneisťujú budúcnosť zamestnancov ŽSR

Zneisťujú budúcnosť zamestnancov ŽSR

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážení zamestnanci ŽSR,

            vedenie OAVD a ich satelity robia postupné kroky pre neistú budúcnosť všetkých zamestnancov ŽSR. Svojim konaním odmietajú predĺžiť benefity, ktoré nám garantuje KZ ŽSR 2021 – 2023. Zavádza všetkých rétorikou im vlastnou. Zavádza a vedome klame o zabetónovaní mzdového nárastu do ďalších rokov.

Pre informáciu. Akákoľvek zmena KZ je možná dohodnutým Dodatkom. OAVD nerozumie a nechce rozumieť kroku, ktorý je v prospech všetkých zamestnancov. Žijeme dobu, ktorá je v plnej miere ovplyvnená politickou situáciou. Je to doba, ktorá prináša neistotu budúceho vývoja v spoločnosti. A v tejto dobe, ktorú vnímame všetci ako jeden veľký chaos a marazmus, odmietajú záruky, ktoré nám prináša uzavretá KZ do ďalšieho obdobia. Odmietajú pochopiť, že všetci zamestnanci ŽSR sú všetci zamestnanci a nie len niektorí im spriaznení zamestnanci. Odmietajú pochopiť, že neuzavretím KZ nám ostane len Smernica pre odmeňovanie na 12 mesiacov. Ostatné benefity, ako sú napríklad príplatky za pohotovosť, 36 hodinový pracovný čas, rekondičné pobyty, takzvané „P“ nad rámec Zákonníka práce, odmeny za odpracované roky pri odchode do dôchodku a pod., prestávajú platiť. Ostane len platný Zákonník práce.

            Dobrovoľným odchodom vedení OAVD a ich satelitov (nikto ich neodmietol ani nevyhodil) z kolektívneho vyjednávania, sa na ŽSR dohodol nárast tarifných tried o 50€ už od 1.12.2022 pre rok 2023 (o konečnom náraste pre rok 2023 sa naďalej kolektívne vyjednáva). V ich mzdovom náraste pre rok 2022 by ostalo 45€ od 1.4.2022. Ďalej to bol finančne zaujímavý záver roku 2022 a to v podobe 810€ pre všetkých zamestnancov, ktorí splnili podmienky priznania. Dobrovoľným odchodom OAVD a ich satelitov začalo byť reálnejšie približovanie priemernej mzdy ŽSR k priemernej mzde v národnom hospodárstve.

            Vedenie OAVD a ich satelity pokračujú v rétorike, ktorá je im vlastná. Osočovaniu všetkých, ktorí nie sú stotožnení s ich videním samých seba. Neprekročili tieň svojich postavičiek. Nezáleží im na jednote zástupcov zamestnancov. Nezáleží im na všetkých zamestnancoch. Nezáleží im na zamestnancoch, ktorí nie sú v preambule ich Stanov.

            Záverom. Nedajte sa rozladiť jednotlivcami, ktorí urobia všetko pre to, aby ste boli zamestnancami podľa ich videnia, podľa ich hodnôt, podľa ich pravidiel.

V Bratislave, 20.3.2023

S úctou

       Ing. Peter Hoffman, v.r.

 Hlavný kolektívny vyjednávač