You are currently viewing Reakcia OZŽ na článok v Cargo INFO

Reakcia OZŽ na článok v Cargo INFO

Touto cestou musíme zareagovať na článok v januárovom čísle časopisu CARGO INFO (ďalej len CI), ktorý bol uverejnený pod názvom: Nový biznis model so ziskovým potenciálom sa nekoná.

Odborové združenie železničiarov sa zúčastnilo celého priebehu rokovaní, ktoré prebehli počas prípravy a schvaľovania projektu odčlenenia údržby a opráv a dovolíme si uviesť niektoré skutočnosti na pravú mieru.

Ako prvý nedostatok v článku CI, kde  redakcia píše, že išlo o naplnenie uznesenia vlády SR 390/2013, ale už neuvádzajú ďalej dôležité fakty, ktoré v tomto uznesení sú:

 • Za veľmi dôležité považujeme skutočnosť, že toto uznesenie vlády malo byť naplnené do konca roku 2014 s predpokladaným počtom zamestnancov 3800. 
 • Najskôr malo dôjsť k zlúčeniu údržby a opráv ZSSK a ZSSK CARGO s následným vytvorením dcérskej spoločnosti.
 • ZSSK CARGO bolo v tom čase v zlom stave, vytváralo permanentne stratu a potrebovalo „reštrukturalizáciu“, ktorá bola neskôr zahájená.
 • V roku 2023 bola situácia diametrálne odlišná. K zlúčeniu údržby a opráv ZSSK a ZSSK CARGO nedošlo. Firma sa vďaka ozdravným opatreniam podporovanými odborovými organizáciami dostalo do takzvaných čiernych čísiel a k 31.12.2023 s počtom 3771 zamestnancov.
 • riadiaci manažéri úseku služieb ŽKV zorganizovali šnúru stretnutí na všetkých pracoviskách

po Slovensku, aby vysvetlili jednotlivé kroky projektu a zodpovedali na otázky                zamestnancov. Áno, ale až na základe podnetu Odborového združenia železničiarov na rozporovom konaní na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky (ďalej len MD SR). Zamestnávateľ v tejto veci pochybil hneď na začiatku, keď zamestnancov chcel postaviť pred hotovú vec. Cez 600 zamestnancov sa petíciou vyjadrilo, že nepodpíšu nové pracovné zmluvy v Depo Services, a.s.

Tieto fakty jasne napovedajú, že stav v akom sa ZSSK CARGO nachádzalo v čase prijímania uznesenia vlády 390/2013 bol úplne  odlišný od toho, v akom sa nachádza dnes. Z nášho pohľadu toto uznesenie už stratilo svoje opodstatnenie.

Ďalej sa v článku uvádza, že v čase čakania na schválenie vkladu časti podniku vládou SR, citujeme: „sa spustila vlna nevôle zo strany zamestnancov podporovaných odborovými funkcionármi, ktorí predovšetkým cez sociálne siete začali spochybňovať a kritizovať pripravované zmeny.“ Koniec citátu.

Pravdou je, že na sociálnej sieti vznikla skupina ,,nahnevaní železničiari (momentálne poctiví železničiari),,, v ktorej zamestnanci vyjadrujú svoj názor na diania vo firme. Je na tom niečo zlé? Možnosť vyjadriť svoj názor je ústavným právom každého z obyvateľov SK, nie len zamestnávateľa! Bez povšimnutia nechávame koncipovanie tej vety, ktorá v svojom tvare jasne navádza na to, aby si všetci mysleli, že hlavnými prispievateľmi v  skupine na sociálnej sieti sú práve odboroví funkcionári. Jedno je ale isté. Áno, odboroví funkcionári stáli a vždy budú stáť za zamestnancami, je to našou povinnosťou ich zastupovať v plnej miere a vo všetkých smeroch v súlade s legislatívou SR. Preto sme využili aj naše členstvo v Konfederácii odborových zväzov SR a prostredníctvom nej sme podali zásadné pripomienky založené na faktoch na medzirezortné pripomienkovanie k návrhu na schválenie presunu majetku a časti činností podniku do Depo Services, a. s. Tieto pripomienky sme si vedeli odôvodniť a podložiť, nami dostupnými číslami a dokonca sa nám ich aj podarilo obhájiť na rozporovom konaní, ktoré sa konalo 14.8.2023 na MD SR.

Nie je pravdou tvrdenie v článku CI, že na danom rozporovom konaní vedenie ZSSK CARGO všetky veci zodpovedalo a vysvetlilo. V závere z daného rozporového konania sa uvádza:

 

Záver:

V rámci rozporového konania neboli rozpory odstránené.

Zo strany MD SR bolo navrhnuté, aby vedenie ZSSK CARGO a  zástupcovia odborových organizácií pôsobiacich v ZSSK CARGO uskutočnili vzájomné rokovania o sporných otázkach a do 14 dní, t. j. do 28.8.2023 zaslali svoje písomné vyjadrenia na MD SR, sekciu výkonu akcionárskych a majetkových práv, či došlo k odstráneniu rozporov v zmysle uplatnenej zásadnej pripomienky KOZ SR, a aké je ich finálne stanovisko po uskutočnených vzájomných rokovaniach.

Z uvedeného jasne vyplýva, že sa zamestnávateľovi nepodarilo dostatočne preukázať výhodnosť svojho zámeru  a MD SR zamestnávateľovi navrhlo, aby uskutočnilo ďalšie rokovania o sporných otázkach.

Toto rokovanie prebehlo 21.8.2023. Na naše veľké prekvapenie, len prostredníctvom aplikácie TEAMS. Ani na tomto rokovaní sa zamestnávateľovi nepodarilo odstrániť všetky rozpory. Jediné odstránené boli rozpory v sociálnej oblasti. Naše zásadné pripomienky k fungovaniu a k ekonomickej výhodnosti odstránené neboli. Na upozornenie zamestnávateľa, že ekonomická výhodnosť daného projektu je v kompetencii riadiaceho manažmentu ZSSK CARGO a akcionára nie odborárov sme rešpektovali.  Naše tvrdenie podporuje zápis z tohto stretnutia, v ktorom sa v uznesení udáva nasledovné:

Uznesenie z dnešného pracovného stretnutia:

zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľa na pracovnom stretnutí dňa 21.08.2023 došli

k nasledovnému finálnemu výsledku:

 1. V sociálnej oblasti sú všetky rozpory odstránené.
 2. K ekonomickým záležitostiam sa odborové organizácie nebudú vyjadrovať, keďže je to

plne v kompetencii manažmentu spoločnosti ZSSK CARGO a Valného zhromaždenia/MD.

Ako sami vidíte, ani v záveroch z rozporového konania, ani v uznesení z rokovania so zamestnávateľom sa nikde neuvádza, žeby boli všetky rozpory odstránené, pretože neboli. A to, že naše pripomienky boli relevantné, zakladajúce sa na faktoch nám nakoniec teraz potvrdilo aj MD SR  vo svojom stanovisku k projektu Depo Services, a. s., ktoré bolo zamestnávateľovi zaslané. Ako hlavný dôvod MD SR neudáva vlnu nevôle zo strany zamestnancov podporovaných odborovými funkcionármi, ale absenciu relevantných informácií, ktoré by bolo možné objektívne verifikovať a posúdiť. Ďalej absenciu informácií, vo vzťahu k všetkým možným variantom efektívnejšieho organizačného usporiadania, pričom nie je zrejmé, na základe akých skutočností spoločnosť vyhodnotila predložený zámer vkladu časti podniku ZSSK CARGO do dcérskej spoločnosti Depo Services a.s., ako najefektívnejšie riešenie voči stavu, kedy boli tieto činnosti opráv a údržby železničných koľajových vozidiel prevádzkované a rozvíjané v rámci spoločnosti.

Z uvedeného jasne vyplýva, že článok v CI je len chabým pokusom obhájiť  neobhájiteľné. Nepriamo sa kritizuje postup odborov a odvádza sa pozornosť od relevantných faktov.

Úplne sa odignoroval  najdôležitejší fakt  prečo bol projekt zrušený.

Projekt nebol zo strany zamestnávateľa dostatočne pripravený a podložený. Bol bezhlavo tlačený a presadzovaný časovou tiesňou, pred možným pádom vlády SR a to sa aj potvrdilo.

Na záver dve veci. Ak sa má ZSSK CARGO niekam posunúť, tak si musia vedieť kompetentní priznať chybu a byť schopní z toho vyvodiť osobnú zodpovednosť. Hádzaním špiny na iných dokazuje len to, že pozíciu riadiacich manažérov nezvládli.

A perlička na záver.

Zakladatelia Depo Services, a. s.  pri šití horúcou ihlou totiž zabudli nechať zapísať do predmetu činnosti v obchodnom registri najhlavnejšiu z činnosti ,,údržba a opravy železničných koľajových vozidiel,,.  https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=650358&SID=2&P=0  

A tým je povedané asi všetko.

PV OZŽ pri ZSSK CARGO

Pripomienky OZŽ prostrednícvom KOZ v rámci medzirezortného pripomienkového konania k materiálu “Návrh na schválenie vkladu časti podniku Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., do dcérskej spoločnosti Depo Services, a. s.”

ZÁPIS

z rozporového konania k materiálu Návrh na schválenie vkladu časti podniku Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., do dcérskej spoločnosti Depo Services, a. s.”, vo veci  zásadnej pripomienky Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky, uplatnenej v rámci medzirezortného pripomienkového konania  č. LP/2023/382

Miesto rokovania: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky,  2. poschodie

Dátum rokovania: 14. 08. 2023, 13:00 hod.

 

Prítomní – podľa priloženej prezenčnej listiny:

 

 

Rokovanie otvorili Ing. Jaroslav Kmeť, štátny tajomník 2 a  Ing. Martin Janáček, generálny tajomník služobného úradu Ministerstva dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „MD SR“) s tým, že stručne informovali o predmete rozporového konania a vyzvali zástupcov pripomienkujúceho subjektu – Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky (ďalej len „KOZ SR“),   aby prezentovali svoje výhrady k  projektu Depo Services, uplatnené v  rámci zásadnej pripomienky v medzirezortnom pripomienkovom konaní č. LP/2023/382 k materiálu „Návrh na schválenie vkladu časti podniku Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., do dcérskej spoločnosti Depo Services, a. s.“.

Priebeh rokovania:

 Jednotliví zástupcovia KOZ SR, ktorými boli delegovaní zástupcovia Odborového združenia železničiarov, prezentovali konkrétne výhrady k projektu Depo Services, poukazujúc na tieto zásadné problémy a riziká:

 • neaktuálnosť uznesenia vlády č. 390/2013 vo vzťahu k projektu Depo Services, ako aj súčasnej ekonomickej situácii Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s. (ďalej len „ZSSK CARGO“),
 • nepreukázanie ekonomickej efektívnosti odčlenenia údržby a  opráv železničných koľajových vozidiel do dcérskej spoločnosti Depo Services, a. s., na základe relevantných ekonomických dát, a tiež nepreukázanie benefitov takéhoto organizačného riešenia pre ZSSK CARGO, oproti vnútroorganizačným opatreniam,
 • problémy spojené s kumuláciou pracovných činností u vybraných profesií ZSSK Cargo, napr. preškolenie, finančné ohodnotenie a pod.,
 • nepreukázanie výhod samostatnej dcérskej spoločnosti pri získavaní potenciálnych zákazníkov a  poskytovania „externých“ opravárenských a servisných služieb  pre materskú spoločnosť ZSSK CARGO,
 • riziko „skrytej privatizácie“, a  s  tým súvisiaci vstup súkromného strategického investora do Depo Services, a. s., vzhľadom na chýbajúci finančný kapitál,   na rozbeh činnosti  alebo technický rozvoj spoločnosti,
 • obavy zamestnancov zo straty zamestnania (najmä kvôli vysokému priemernému veku zamestnancov), neistého mzdového rastu, straty sociálnych istôt a výhod podľa aktuálnej kolektívnej zmluvy platnej do konca roka 2024, napr. železničných preukazov „režiniek“, doplnkového dôchodkového sporenia, skráteného pracovného času a rôznych finančných odmien pri životných jubileách a pod.,
 • nedôvera zamestnancov v ďalší projekt, vedúci k deleniu ZSSK CARGO,
 • výhrada k nedostatočnému odkomunikovaniu výhod a cieľov projektu Depo Services zo strany vedenia spoločnosti smerom k zamestnancom.

Zástupcovia KOZ SR vo svojom záverečnom stanovisku uviedli, že neodmietajú projekt Depo Services ako taký, ale nesúhlasia s jeho realizáciou za súčasných podmienok, poukazujúc na to, že sa vecne aj časovo „modifikuje“ uznesenie vlády SR č. 390/2013“.  Požadujú najmä odklad projektu Depo Services o 2 – 3 roky, aby sa na relevantných finančných dátach zo SAPu             (po vytvorení samostatného účtovného okruhu pre Úsek služieb ŽKV – Depo Services) preukázala ekonomická opodstatnenosť a  výhodnosť tohto projektu pre ZSSK CARGO, a tiež garanciu sociálnych podmienok pre delimitovaných zamestnancov, na základe prolongácie platnej kolektívnej zmluvy na ďalšie obdobie. Súčasťou ich požiadavky bola aj aktualizácia materiálov o Depo Services, a.s. pre účely internej komunikácie.

V rámci diskusie boli zástupcami MD SR vysvetlené kompetencie jediného akcionára, najmä vo vzťahu k odsúhlasovaniu prevodu a  nadobudnutiu akcií a obchodných podielov v iných subjektoch, v tomto prípade vo vzťahu k Depo Services, a. s. Ďalej bolo zo strany MD SR prezentovaná ochota garantovať predchádzajúce odsúhlasenie vstupu súkromného investora do Depo Services, a. s., ako aj zachovanie železničných preukazov „režiniek“  pre zamestnancov Depo Services, a. s., ako 100 % dcérskej spoločnosti ZSSK CARGO, ktoré je akciovou spoločnosťou so 100 % majetkovou účasťou štátu. 

Zástupcovia ZSSK CARGO vysvetlili dôvody projektu Depo Services, ako aj dôležitosť ďalších organizačných a  racionalizačných opatrení, najmä vo vzťahu k  zamestnancom. Preukázali ochotu rokovať o prolongácii kolektívnej zmluvy na ďalšie obdobie a opätovne vysvetliť ciele a výhody vytvorenia špecializovanej dcérskej spoločnosti Depo Service, a. s., aby boli obavy a výhrady zamestnancov odstránené.

Riešenú problematiku vníma MD SR ako zásadnú a dôležitú, nakoľko delimitovaní zamestnanci budú tvoriť ľudský kapitál Depo Services, a. s., preto požaduje od predstavenstva ZSSK CARGO zlepšiť internú komunikáciu o projekte Depo Services, a. s., smerom k dotknutým zamestnancom.

Záver:

 

V rámci rozporového konania neboli rozpory odstránené.

 

Zo strany MD SR bolo navrhnuté, aby vedenie ZSSK CARGO a  zástupcovia odborových organizácií pôsobiacich v  ZSSK CARGO uskutočnili vzájomné rokovania o sporných otázkach, a do 14 dní → t. j. – do 28. 8. 2023 zaslali svoje písomné vyjadrenia na MD SR, sekciu výkonu akcionárskych a majetkových práv, či došlo k odstráneniu rozporov v zmysle uplatnenej zásadnej pripomienky KOZ SR, a aké je ich finálne stanovisko po uskutočnených vzájomných rokovaniach.

 

 

 

Bratislava dňa 15. 08. 2023

Zapísala:  Ing. Adriana Zliechovcová, PhD., MBA

                 HŠR SVAMP

Schválila: Ing. Andrea Farkašová, MBA

                 GR SVAMP