You are currently viewing Vyhlásenie OZŽ

Vyhlásenie OZŽ

Odborové združenie železničiarov

ako najväčšia reprezentatívna odborová organizácia zastupujúca zamestnancov v železničnom sektore, ktorá je členom KOZ SR a

Asociácie odborových zväzov dopravy, pôšt a telekomunikácií

vydáva toto

V Y H L Á S E N I E

OZŽ vo svojich stanoviskách, návrhoch a pripomienkach dlhodobo poukazuje na skutočný stav v železničnom sektore. Poukazuje na dopravnú politiku štátu, ktorá je aj z pohľadu železníc nedostatočná. Dlhodobé nedostatočné financovanie železničného sektoru, nevynímajúc jej dôležitú časť infraštruktúry, je z roka na rok horšie. Poukazuje na kladenie podmienok ÚHP nekorešpondujúcimi s realitou a potrebami pri riešení financovania a poslania manažéra infraštruktúry.

Odborové združenie železničiarov žiada Vládu SR, Ministerstvo dopravy SR a Ministerstvo financií SR, aby riešili v plnej zodpovednosti problémy celého železničného sektora. Žiada riešiť technický stav infraštruktúry, ktorý je dlhodobo neriešený na požadovanej úrovni. Žiada riešiť politiku ľudských zdrojov. Stabilizáciu zamestnancov. Žiada vytvoriť motivujúce podmienky pre záujemcov o zamestnanie na železnici. Žiada navrátiť dôležitosť, vážnosť a odbornosť na železnice.

Odborové združenie železničiarov je pripravené spolupodieľať sa na návrhu riešení problematiky v železničnom sektore. Je pripravené priložiť ruku k spoločnému dielu. K plynulej a bezpečnej železnici.

V Bratislave, dňa 30.3.2023                                 

              Ing. Peter Hoffman

                1. podpredseda

 Odborového združenia železničiarov