You are currently viewing Pripomienky OZŽ prostrednícvom KOZ v rámci medzirezortného pripomienkového konania k materiálu “Návrh na schválenie vkladu časti podniku Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., do dcérskej spoločnosti Depo Services, a. s.”  
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pripomienky OZŽ prostrednícvom KOZ v rámci medzirezortného pripomienkového konania k materiálu “Návrh na schválenie vkladu časti podniku Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., do dcérskej spoločnosti Depo Services, a. s.”  

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/382/pripomienky/02c8154e-e902-4e69-b202-0ba1c4896830

< Späť na zoznam

LP/2023/382

Detail pripomienky

 
Názov LP:

Návrh na schválenie vkladu časti podniku Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., do dcérskej spoločnosti Depo Services, a. s.

PRIPOMIENKOVATEĽ

Pripomienkujúci subjekt:

KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky)

ÚDAJE PRIPOMIENKY

Pripomienka k:

Celému materiálu

Typ pripomienky:

Zásadná pripomienka

Dátum vytvorenia:

04.07.2023

Text pripomienky:

Zásadné pripomienky:

 – Uznesenie vlády SR č. 390/2013 k návrhu opatrení na konsolidáciu železničnej nákladnej dopravy SR bolo prijaté v období, kedy malo ZSSK CARGO dlhy a negatívne výsledky hospodárenia. Momentálne je situácia úplne iná a ZSSK CARGO je v čiernych číslach. Spoločnosť za rok 2022 prepravila 28 856 tis. ton, dosiahla prevádzkové výnosy 276 234 tis. EUR a vykázala prevádzkový zisk 32 869 tis. EUR. Cashflow k 31.12.2022 skončil s kladným saldom. Vplyvom aplikácie štandardu IFRS 16 na prezentáciu operatívnych nájmov predstavuje dosiahnutý hospodársky výsledok za rok 2022 zisk 219 tis. EUR. 

– Hospodárenie ZSSK CARGO k 31.05.2023. Spoločnosť za sledované obdobie dosiahla prevádzkový výnos. Cashflow za máj 2023 skončil s kladným saldom. Vplyvom aplikácie štandardu IFRS 16 hospodársky výsledok predstavuje zisk 5 233 tis. EUR. 

– K 31.12.2022 sa od 1.1.2005 znížil EPZ o 8 217 zamestnancov aj napriek predaju vagónov ZSSK CARGO do spoločnosti Cargo Wagon, a. s. Predaj vagónov mal byť nástroj na zníženie dlhu ZSSK CARGO voči štátu a na zastabilizovanie zamestnancov, ktoré sa v konečnom dôsledku aj tak nepodarilo. K 1.6.2023 je EPZ 4 026 zamestnancov (priemerný vek 50+). Väčšina z nich už prestala veriť tomu, že ďalším odčleňovaním, delením, vytváraním ďalších dcérskych spoločností sa zlepšia ich sociálne, finančné podmienky a hlavne pre nich kvôli veku to najpodstatnejšie, zachovanie ich pracovného miesta. Znížením stavu o 8217 zamestnancov s následnou nemalou úsporou na osobných nákladoch, zostávajúci zamestnanci v tejto súvislosti nepocítili ani výrazný nárast ich miezd. Dôvod? Kde sa stala chyba?

 – Založenie dcérskej spoločnosti pre údržbu a opravu rušňov a vozňov bol v materiáli „Návrh opatrení na konsolidáciu železničnej nákladnej dopravy SR“ zaradení do OPATRENIE I. – Vnútorná reštrukturalizácia. Podľa harmonogramu realizácie opatrení bol predpoklad realizácie OPATRENIA I. koniec roku 2014. Tento fakt potvrdzuje, že založenie dcérskej spoločnosti pre údržbu a opravy bolo naplánované na dobu, kedy malo ZSSK CARGO ekonomické problémy. 

– Všetky úsporné opatrenia, ktoré by malo založenie DS priniesť ZSSK CARGU sa dajú realizovať aj za súčasného stavu a bez potreby ďalšieho delenia spoločnosti. – Nikde nie je zaručené, že DS ostane 100 % dcérskou spoločnosťou ZSSK CARGO. Práve naopak v projekte je spomínaný vstup strategického partnera (investora). Máme za to, že po jeho prípadnom vstupe hrozí skokový nárast cien údržby, ktorý výrazne zasiahne materskú firmu. Nový investor s veľkou pravdepodobnosťou okamžite zareaguje prechodom na trhové ceny opráv, ktoré sú už v súčasnosti oveľa vyššie ako je súčasná cena opráv pre ZSSK CARGO. – Projekt ďalej hovorí o výraznom zapojení živnostníkov. To so sebou nesie riziká, ohrozenie zamestnanosti a to, že tieto živnostenské firmy môžu byť založené osobami spriaznenými s vedením DS. Prostredníctvom nich budú môcť byť z firmy odčerpávané finančné prostriedky vo zvýšenej miere. (Pri strate kmeňových zamestnancov budú tieto firmy jediné, ktoré budú vedieť DS poskytnúť vykonávanie daných prác, čím získajú monopol a následne prudko navýšia ceny).

 – Ako jedno s hlavných rizík projektu DS sa udáva neochota zamestnancov prejsť do novovzniknutej spoločnosti za súčasne nastavených podmienok. Tým nastane situácia, že by po vzniku DS táto spoločnosť nedokázala vykonávať svoju činnosť kvôli nedostatku zamestnancov, čo by ohrozilo fungovanie „matky“ ZSSK CARGO. Ako hlavné dôvody nesúhlasu s prechodom do DS sú zamestnancami uvádzané: 

• Strata režijných výhod. • Ohrozenie sociálnych istôt. Tieto sú garantované v Podnikovej kolektívnej zmluve (PKZ) ZSSK CARGO len do konca roku 2024. Po jej skončení bude nutné uzavrieť novú PKZ pre zamestnancov DS a nie je zaručené, že v nej budú zachované všetky benefity, ktoré sú dohodnuté v PKZ ZSSK CARGO. 

• Neistá je aj možnosť mzdového nárastu. V materiáloch DS, ktoré boli zástupcom zamestnancov prezentované, sa v časti „Ekonomický model Depo Services“ v časti „Vybrané náklady“ v tabuľke osobných nákladov počíta s osobnými nákladmi na jedného zamestnanca v roku 2025 vo výške 1768 €. Ku dnešnému dňu je priemerná mzda na Stredisku údržby a opráv – depo services ZSSK CARGO niekde na úrovni 1300 €. Čo aj s odvodmi zamestnávateľa predstavuje čiastku 1757,6 €. A to sa jedná len o mzdové náklady, nie osobné. Z uvedeného jasne vyplýva, že buď bude musieť dôjsť v budúcnosti k zníženiu priemernej mzdy zamestnancov DS, alebo sa v danom materiáli pracovalo s nesprávnymi číslami. (Otázka potom je, s akými číslami sa pracovalo v ostatných častiach tohto materiálu?) 

• Riziko nedostatku finančných prostriedkov na vyplatenie miezd v prvých mesiacoch fungovania. DS nebude mať na svojom účte dostatok finančných prostriedkov na pokrytie nákladov na mzdy ihneď po zahájení činnosti. 

• Celá príprava tohto projektu je robená narýchlo a bez dôkladných analýz a simulácií, ktoré sa mali vopred urobiť. Pritom sme na to upozorňovali a dožadovali. V príprave tohto projektu sa už vyskytlo niekoľko chýb a nedostatkov kvôli ktorým boli materiály vrátené na prepracovanie dokonca aj z MD SR. Ak by mal byť dodržaný zákon, tak za súčasného stavu by DS po jeho vzniku nemohlo legálne vykonávať svoju hlavnú činnosť, ktorou má byť údržba a opravy železničných koľajových vozidiel. Nemá ju zapísanú v Obchodnom registri DS v zozname svojich činností.

 • Celý proces prípravy odčlenenia a spôsob, ako sa ku nemu od začiatku pristupuje v nás evokuje, že sa tu môže jednať o plánovanú skrytú privatizáciu. 

Pre lepšiu názornosť prikladáme aj výňatok z materiálu, ktorý bol predložený zástupcom zamestnancov, v ktorom sa udávajú hlavné dôvody pre vytvorenie dcérskej spoločnosti DS aj s našimi pripomienkami na niektoré body. 

Viac čítaj tu: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/382/pripomienky/02c8154e-e902-4e69-b202-0ba1c4896830

 

Naše argumenty na rozporovom konaní