You are currently viewing <strong><u>Pracovná skupina KOZ SR – transpozície európskej smernice o primeraných minimálnych mzdách.</u></strong>

Pracovná skupina KOZ SR – transpozície európskej smernice o primeraných minimálnych mzdách.

Vzdelávanie sa v prospech zamestnancov

 

Na základe záverov rokovania Rady predsedov  OZ KOZ SR ohľadom transpozície európskej smernice o primeraných minimálnych mzdách bol náš odborový zväz požiadaný  o zaslanie nominácie experta/expertky do pracovnej skupiny KOZ SR, ktorá sa bude zaoberať prípravou transpozície uvedenej smernice, návrhmi do tzv. akčného plánu, prenosom návrhov a komunikáciou s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a následným monitorovaním implementácie a napĺňania vybraných ustanovení smernice.

 Odborové združenie železničiarov do tejto pracovnej skupiny nominovalo mňa.  Účasťou v tejto pracovnej skupine sa mi otvára cesta k lepšiemu oboznámeniu sa s problematikou určovania výšky minimálnej mzdy a jej dopadoch na zamestnanosť, zamestnávateľov a na  samotných zamestnancov. A to  nie len v rámci našej krajiny, ale v rámci celej európskej únie. Daná téma zároveň zahŕňa aj problematiku  uzatvárania podnikových kolektívnych zmlúv a kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, tak z pohľadu legislatívy a právnych úprav, ako aj z pohľadu ich dopadov na priemerné mzdy a regionálne rozdiely v jednotlivých odvetviach.

Na prácu v tejto skupine sa teším. Verím, že mi pomôže rozšíriť moje znalosti v tejto problematike, ktoré následne budem môcť využívať aj v mojej práci v prospech činnosti OZŽ a hlavne v prospech všetkých zamestnancov. Zároveň verím, že so svojimi doterajšími skúsenosťami a poznatkami, budem platným a aktívnym členom tejto pracovnej skupiny.

 

 Micha Kysela                                                                                                                                                                                               uvoľnený funfcionár OZŽ pre prácu v odboroch región Žilina