You are currently viewing Otázky na telo, ktoré neuzreli svetlo sveta!

Otázky na telo, ktoré neuzreli svetlo sveta!

From: Alice Houserová <alice.houserova@railtarget.eu>
Sent: Monday, August 21, 2023 10:05 AM
To: pikna@ozz.sk
Subject: RAILTARGET otázky

 

Dobrý deň,

 

Na základe aktuálnej témy na oddelení Depo Services posielam za našu redakciu niekoľko otázok.

 

1)Hlavným dôvodom, prečo odbory nesúhlasia s oddelením Depo Services je, že zamestnanci prídu o režijné výhody a sociálne istoty. Na jednaní odborov s vedením ZSSK CARGO na Ministerstve dopravy bolo garantované, že všetko zostane zachované. Prečo s tým nesúhlasíte, keď boli nakoniec hlavné dôvody vyriešené?

2) Odčlenením sekcie opráv do samostatnej spoločnosti Depo Services dôjde k ročnej úspore vo výške 2 miliónov eur. Vnímate, že svojím konaním môžete poškodiť ekonomické záujmy spoločnosti ZSSK CARGO?

3) Je pravdou, že kvôli oddeleniu Depo Services by ste prišli o pozíciu v dozornej rade ZSSK CARGO a aj o pozíciu vo vedení odborov?

4) Vzhľadom na to, že zásadné rozpory, kvôli ktorým odbory s oddelením Depo Services nesúhlasili boli vyriešené, ako vnímate to, že sa z oddelenia Depo Services zjavne stáva váš osobný boj za udržanie svojej pracovnej pozície v dozornej rade ZSSK CARGO a pozície vo vedení odborov? 

 

Dopredu ďakujem za Vaše odpovede, 

Mgr. Alice Houserová
Editor in Chief / Šéfredaktor

M + 420 721 259 827
E alice.houserova@railtarget.eu

 

www.railtarget.eu

www.railtarget.cz

    

Odpovede

Dobrý deň, zasielam Vám sľúbené odpovede.

1)Hlavným dôvodom, prečo odbory nesúhlasia s oddelením Depo Services je, že zamestnanci prídu o režijné výhody a sociálne istoty. Na jednaní odborov s vedením ZSSK CARGO na Ministerstve dopravy bolo garantované, že všetko zostane zachované. Prečo s tým nesúhlasíte, keď boli nakoniec hlavné dôvody vyriešené?

S odčlenením opravárenstva od ZSSK CARGO majú problém hlavne zamestnanci ZSSK CARGO, čo je úplne legitímne, ak niekto ma vstúpiť do niečoho nového, čo sa nachádza zatiaľ len vo forme vízie v dlhodobom horizonte. Odbory len vrcholovo prezentujú ich názor. Až na základe medzirezortného pripomienkového konania (MPK) k prevodu časti majetku ZSSK CARGO pod dcérsku spoločnosť Depo Services, a. s.  (DS) ,Odborové združenie železničiarov cez Konfederáciu odborových zväzov Slovenskej republiky  (KOZ SR) a následného rozporového konania na MD SR, bolo počas rokovania prisľúbené ústnou formou zo strany akcionára, že bude zachovaná tarifa aj pre zamestnancov DS. Tá však po výmene povereného ministra MD SR už garantovaná nebude. Čo sa týka sociálnej oblasti, áno aj tá bola zatiaľ ústne prisľúbená priamo na rokovaní. Hlavným dôvodom, ale naďalej ostáva to, že tento projekt nie je pre nás dostatočne podložený ekonomicky s dlhodobým horizontom predpokladov  do roku 2030 a už nie je v súlade s uznesením vlády SR 390/2013. Opravárenská činnosť podľa uznesenia, na ktoré sa odvoláva aj predstavenstvo ZSSK CARGO mala byť odčlenená do konca roka 2014 a mala byť spolu so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s. Treba spomenúť, že ZSSK CARGO sa  v tejto dobe nachádzalo v červených číslach a odčlenenie malo byť jedným z krokov revitalizácie spoločnosti, po ktorom malo  ostať v materskej firme 5090 zamestnancov. V dnešnej dobe ostane necelých 3000 zamestnancov. Zamestnanci už stratili dôveru, že ďalšie delenie spoločnosti prinesie ozdravenie a konkurencieschopnosť matky a dcéry, čo svojim podpisom vyjadrilo svoju nespokojnosť s týmto zámerom cez 500 dotknutých zamestnancov.

2) Odčlenením sekcie opráv do samostatnej spoločnosti Depo Services dôjde k ročnej úspore vo výške 2 miliónov eur. Vnímate, že svojím konaním môžete poškodiť ekonomické záujmy spoločnosti ZSSK CARGO?

To, že odčlenením  dôjde k takejto úspore je len jednostranný pohľad a hlavne je to len odhad  vedenia ZSSK CARGO a MD SR. Prepočty sa môžu, ale ani nemusia splniť. Čo sa týka druhej časti Vašej otázky, nie moje, ale naše konanie Odborového združenia železničiarov (OZŽ), tým že vznieslo zásadnú pripomienku k projektu DS nemôže nijako poškodiť ekonomické záujmy spoločnosti ZSSK CARGO. Garancia sociálnych istôt bola určite finančne zarátaná do prepočtov oboch spoločností a čo sa týka zmarenia projektu, tak to môže urobiť jedine vláda SR. Ekonomické záujmy v žiadnom prípade nemôžu poškodiť pripomienky zamestnancov zaslané cez KOZ SR, OZŽ do MPK. Plnú zodpovednosť za tento projekt nesie predstavenstvo ZSSK CARGO a MD SR. Ich rozhodnutie posunúť DS na schválenie vládou SR, nemôže v tomto prípade ovplyvniť MPK.

3) Je pravdou, že kvôli oddeleniu Depo Services by ste prišli o pozíciu v dozornej rade ZSSK CARGO a aj o pozíciu vo vedení odborov?

Je to lož. Do dozornej rady, či už ZSSK CARGO alebo DS podľa zákona ak je vo firme viac ako 50 zamestnancov, môžu kandidovať podľa platných stanov firmy 2 kandidáti z radov zamestnancov, ak splnia potrebné atribúty. Čiže jedine voliči môžu rozhodnúť, kto sa stane právoplatným členom DR. Čo sa týka mojej pozície v odboroch , tak tú v žiadnom prípade nemôže ohroziť odčlenenie časti spoločnosti. Máme členov aj v iných odčlenených a privatizovaných železničných spoločnostiach. Podľa platných Stanov OZŽ funkcia podpredsedu je volená členmi OZŽ nie zamestnancami spoločností. Každá odborová organizácia, ktorá je riadne ohlásená, že pôsobí v danej firme, má všetky práva hájiť záujmy zamestnancov a musí byť  vedením spoločností aj akceptovaná.

4) Vzhľadom na to, že zásadné rozpory, kvôli ktorým odbory s oddelením Depo Services nesúhlasili boli vyriešené, ako vnímate to, že sa z oddelenia Depo Services zjavne stáva váš osobný boj za udržanie svojej pracovnej pozície v dozornej rade ZSSK CARGO a pozície vo vedení odborov? 

Táto otázka sa  ma dotkla asi najviac preto, že som od roku 1989 srdcom železničiar a presne s takýmto srdcom aj od roku 2006 hájim práva a záujmy zamestnancov. Nikdy to nebol môj osobný boj a ani nebude. Nezakladal som si nikdy na kariére ani na osobnom udržaní v dozornej rade. Zamestnanci už vo firme niečo pamätajú (veková hranica je už 50+) a zahmleným víziám a predpokladom už neveria. Pracujú v štátnej firme pod gesciou politických nominantov SR. Majú zato, že na základe svojich dlhodobých skúseností a tým, že sú aj právoplatnými voličmi SR si môžu dovoliť povedať svoj názor v štátnej firme. Nato majú svojich zástupcov zamestnancov. Tak že nie môj osobný boj, ale prehovoril hlas zamestnancov.

Na Vašu telefonickú požiadavku pripájam aj informácia z rokovania odborových organizácií a predstavenstva ZSSK CARGO dňa 21.8.2023 k projektu Depo Services, a. s.

Vzhľadom na to, že som sa toho rokovania zúčastnil, môžem povedať, že bolo plánované na doporučenie MD SR tak, ako aj výjazdy manažérov ZSSK CARGO medzi zamestnancov. Rokovanie sa konalo na základe rozporového konania (KOZ SR  a ZSSK CARGO), na ktorom si mali odborové organizácie pôsobiace v ZSSK CARGO a predstavenstvo ZSSK CARGO vykonzultovať ešte raz dôvody zámeru odčlenenia opravárenstva podľa uznesenia vlády SR 390/2013 a niektoré ešte nezodpovedané otázky zamestnancov z rozporového konania. Z rokovania bude vytvorený zápis, ktorý bude zaslaný na MD SR. Naďalej však budú pokračovať stretnutia manažérov ZSSK CARGO so zamestnancami až do 4.9.2023. Na rokovaní boli zo strany predstavenstva zagarantované sociálne istoty pre zamestnancov Depa Services a. s. ako: kolektívna zmluva so všetkými benefitmi, ako v PKZ ZSSK CARGO okrem bodu mzdy, o ňom sa bude kolektívne vyjednávať, tarifu (reži) môže garantovať jedine MD SR. Na záver bola predstavenstvom ZSSK CARGO oslovená každá z 11 odborových organizácií, aký má ešte rozpor k projektu DS okrem sociálnych vecí, ktoré už sú garantované. OOZ ZSSK CARGO PhDr. Erika Doubková, OZ-VSP Ing. Bartolomej Kun, OZZŽ Ing. Peter Tomašovič, FVČ Milan Šandor, OAVD Mgr. Jozef Chovanec – tieto organizácie nemajú už k projektu žiadnu pripomienku. Ostatné odborové organizácie OZŽ Peter Pikna, FS Dušan Kaša,  VOZŽ Vladimír Hrivňák , FPP Štefan Hlavatý, NOŽ Marek Pacholský, MNOŽ JUDr. Milan Španír konštatovali, že im ešte chýbajú jasnejšie informácie týkajúce sa ekonomickej vízie a rozvoja oboch spoločností, matky a jej 100% dcéry do budúcna. Ekonomické otázky spojené s odčlenením dcérskej spoločnosti DS,  úzko súvisia s otázkou sociálneho zabezpečenia novovzniknutej spoločnosti, to znamená, keď sa firme nebude dariť po ekonomickej stránke, bude to mať dopad na sociálne istoty zamestnancov DS, teda na ich mzdy a potrebu počtu pracovných miest. Vzhľadom na to, že do zámeru realizácie projektu okrem sociálnych vecí, ktoré boli nateraz garantované, nemajú právo vstupovať odbory, plná zodpovednosť za tento vytvorený a zrealizovaný projekt je na strane predstavenstva ZSSK CARGO a MD SR. V záverečnej etape o definitívnej realizácii projektu však musí rozhodnúť vláda SR.

S pozdravom

Peter PIKNA

podpredseda OZŽ  ZSSK CARGO

predseda PV OZŽ pri ZSSK CARGO

člen Dozornej rady ZSSK CARGO


0907 978 481

Uverejnený bol ale úplne iný článok, ktorý samozrejme niekomu viac zapasoval. Nebola v ňom možnosť očistiť moje meno a Odborové združenie železničiarov, spájané so lživými informáciami. Na môj podnet, bol neskôr upravený názov článku, aj keď ani ten nie je celkom pravdivý.

Zamestnanci sa stále pýtajú, môže dať projektu zelenú aj poverená vláda???