You are currently viewing Hospodárska prognóza

Hospodárska prognóza

Po všeobecnej hospodárskej stagnácii v roku 2023 bol rast na začiatku roka 2024 lepší, než sa očakávalo, čo spolu s pokračujúcim poklesom inflácie vytvorilo základ pre postupnú expanziu hospodárskej činnosti. V jarnej prognóze Európskej komisie sa za rok 2024 predpokladá rast HDP vo výške 1,0 % (0,8 % v eurozóne) v roku 2024 a vo výške 1,6 % (1,4 % v eurozóne) v roku 2025. Rast hospodárskej aktivity v tomto a budúcom roku bude podľa očakávaní do veľkej miery spôsobený neustálym rastom súkromnej spotreby. Na druhej strane sa zdá, že rast investícií sa zmierňuje. Zatiaľ čo úverové podmienky sa majú v prognózovanom období zlepšovať, trhy momentálne v porovnaní so zimou očakávajú postupnejšie znižovanie úrokových sadzieb.

Inflácia bude ďalej klesať, pričom sa odhaduje, že v apríli tohto roku dosiahla dvojročné minimum na úrovni 2,4 %. Vďaka nižšej než očakávanej výške inflácie v prvých mesiacoch tohto roka sa predpokladá, že tento ukazovateľ bude naďalej klesať a v roku 2025 dosiahne cieľ o čosi skôr, než sa predpokladalo v zimnej predbežnej prognóze. Inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien by v EÚ mala klesnúť na 2,7 % v roku 2024 a na 2,2 % v roku 2025. V eurozóne sa očakáva jej pokles na 2,5 % v roku 2024 a následne na 2,1 % v roku 2025.

Trh práce zostáva aj napriek miernemu rastu silný a v marci dosiahla miera nezamestnanosti v EÚ rekordne nízku úroveň 6,0 %. Táto silná výkonnosť trhu práce vyplýva z vysokej ponuky pracovnej sily – ktorú okrem iných faktorov podporuje aj migrácia – ako aj z dopytu po pracovnej sile. Predpokladá sa, že rast zamestnanosti v EÚ sa tento rok zníži na 0,6 % a následne sa v roku 2025 ďalej spomalí na 0,4 %. Očakáva sa, že miera nezamestnanosti v EÚ zostane vo všeobecnosti stabilná približne na úrovni historického minima.

 

Po výraznom znížení v rokoch 2021 a 2022 sa v roku 2023 pokles deficitu verejných financií EÚ v dôsledku oslabenia hospodárskej činnosti zastavil. Predpokladá sa, že tento pokles bude v dôsledku postupného rušenia opatrení na podporu energetiky pokračovať aj v rokoch 2024 (3,0 %) a 2025 (2,9 %). Vzhľadom na vyššie náklady na dlhovú službu a nižší rast nominálneho HDP sa má pomer dlhu k HDP v EÚ tento rok stabilizovať na úrovni 82,9 % a v roku 2025 sa má mierne zvýšiť o približne 0,4 %.

Zvýšená neistota v dôsledku geopolitického napätia pretrváva. Neistota a riziká horšieho než očakávaného vývoja sa v posledných mesiacoch ešte viac zvýšili, najmä v dôsledku vývoja dlhotrvajúcej útočnej vojny Ruska proti Ukrajine a konfliktu na Blízkom východe. Pretrvávanie inflácie v USA môže okrem toho viesť k ďalším oneskoreniam v znižovaní sadzieb v USA a iných krajinách, čo by mohlo viesť k o niečo prísnejším globálnym podmienkam financovania. Vplyv na hospodársky rast v budúcom roku by mohol mať aj pomalší než očakávaný pokles inflácie v EÚ a dodatočné opatrenia fiškálnej konsolidácie prijaté členskými štátmi. Okrem toho majú na hospodársky výhľad čoraz väčší vplyv riziká spojené so zmenou klímy.

V prognóze pre Slovensko sa predpokladá, že HDP Slovenska sa v roku 2024 zvýši o 2,2 % v dôsledku rastu súkromnej a verejnej spotreby a v roku 2025 o 2,9 %, podporený domácim dopytom. Predpokladá sa, že inflácia v roku 2024 výrazne klesne na 3,1 %, ale v roku 2025 sa zvýši na 3,6 % v dôsledku očakávanej konvergencie cien energií na trhovú úroveň. Vzhľadom na napätý trh práce sa reálne mzdy zvýšia. Očakáva sa, že deficit verejných financií sa v roku 2024 zvýši na 5,9 % HDP a potom sa v roku 2025 mierne zníži na 5,4 % HDP, keďže sa predpokladá ukončenie opatrení na podporu energetiky.