You are currently viewing <strong>Informácia k uzavretiu Dodatku č. 11 ku KZ ŽSR 2021 – 2023</strong>

Informácia k uzavretiu Dodatku č. 11 ku KZ ŽSR 2021 – 2023

Dňa 10.7.2024 bol podpísaný Dodatok č. 11 ku KZ ŽSR 2021 – 2023. Dodatok č. 11 ku KZ tvorí neoddeliteľnú súčasť KZ, pričom týmto dodatkom nedotknuté časti KZ v znení Dodatku č.1 až č.10 zostávajú v platnosti.

V časti 13. Prémie sa dopĺňa nový bod 70.B s nasledovným textom:

„Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom prevádzkovú prémiu v typových pozíciách v zmysle Prílohy 2.1 Smernice pre odmeňovanie zamestnancov ŽSR. Podmienky poskytovania tejto prémie pre jednotlivé úseky RD, ŽTS, OZT, EE a MO tvoria Prílohu 2.2.

Zamestnávateľ hodnotí splnenie podmienok na konci daného trojmesačného obdobia, pričom výplatu prevádzkovej prémie zrealizuje v riadnom výplatnom termíne mesiaca nasledujúcom po hodnotenom trojmesačnom období.

Celkový objem finančných prostriedkov na daný kalendárny rok a postup pri poskytovaní tejto prevádzkovej prémie je uvedený  v metodickom pokyne GR ŽSR.“

To znamená, že Prevádzková prémia bude vyplatená so mzdou za nasledujúci mesiac po ukončení hodnoteného obdobia. Čiže hodnotenie obdobia jún – august2024 bude realizované so mzdou za mesiac september 2024, ktorá bude vyplatená v októbri 2024. Ďalším hodnoteným obdobím bude september – november 2024 a prevádzková prémia bude vyplatená so mzdou za mesiac december 2024 vo výplatnom termíne v mesiacijanuár 2025.

Pristavím sa pri Prílohe 2.2. Sú to podmienky poskytovania prevádzkovej prémie pre jednotlivé úseky. Na každom úseku boli vytvorené komisie, ktoré sa po náročnom rokovaní stotožnili a navrhli kritéria pre priznanie tejto prémie. Kritéria okrem riadenia dopravy boli s malými úpravami prijaté v rámci vrcholovej komisie. V rámci riedenia dopravy vstúpil do rozhodovania zástupca OAVD nominovaný do komisii pre riadenie dopravy za zamestnávateľa. Ten konštatoval citujem: „dosť bolo odmeňovania pre všetkých rovnako“ To znamená, že výpravcovia a dopravní zamestnanci, ktorí nemajú viac ako 50 vlakov v dopravnom bode za 24 hodín, si nezaslúžia odmenu ani za zodpovednosť nie to ešte za prevádzkovú činnosť. Jednoznačne sa k tomuto názoru priklonil prednosta Sekcie riadenia dopravy pri OR Trnava a tiež presadzoval súčasnú podobu kritérií. Generálny riaditeľ ŽSR sa stotožnil s týmto návrhom a výsledok je zakotvený v Prílohe 2.2.

Suma sumárum. Všetci zamestnanci ŽSR majú pre rok 2024 navýšené TT o 10%. Je to navýšenie o 7% od 1.4.2024 a o 3% od 1.7.2024. A niektorí prevádzkoví zamestnanciaj o prevádzkovú prémiu podľa Prílohy 2.1. a 2.2.

Pre účely pripomienkovania k poskytovaniu prevádzkovej prémie je zriadená e-mailová adresa prevadzkova.premia@zsr.sk . Chcem vás požiadať o vaše slušné reakcie na problematiku Prevádzkovej prémie.

Ing. Peter Hoffman

hlavný kolektívny vyjednávač